Manipura Chakra Mandala

Mandala zum 3. Chakra, von http://mandalalight.de/, Stephanie Köhler